Surah Al Baqarah Rumi dan Jawi (Maksud & Terjemahan)

surah al baqarah rumi

Surah Al Baqarah yang mempunyai sebanyak 286 ayat secara keseluruhannya telah diturunkan di Madinah ketika permulaan tahun Hijrah. Manakala ayat yang ke 281 diturunkan di Mina ketika Haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir (Haji Wadaa').

Surah Al Baqarah adalah surah yang paling panjang dibandingkan dengan surah-surah lain yang terdapat dalam Al-Quran. Surah ini juga dipanggil sebagai surah Alif Lam Mim kerana permulaan surah ini dengan Alif Lam Mim.

Ia diberi nama Surah Al Baqarah kerana diceritakan di dalam surah ini kisah penyembelihan sapi betina yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israil (ayat 7-74) serta turut menceritakan tentang orang Yahudi.

Ia turut dinamakan sebagai Fushaatul Quran yang bermaksud Puncak Al-Quran kerana di dalam Surah Al Baqarah yang panjang ini turut disertakan beberapa hukum-hukum yang tidak pun disebutkan di dalam mana-mana surah lain.

Surah Al Baqarah Rumi dan Terjemahan


Berikut dikongsikan Surah Al-Baqarah rumi dan jawi berserta terjemahan dalam Bahasa Melayu yang diterjemahkan melalui bacaan di video YouTube, gambar setiap ayat, dalam file berbentuk PDF dan juga audio Mp3 yang boleh anda download untuk disimpan.

Full Video Bacaan Surah Al-Baqarah


Surah Al-Baqarah Rumi dan Jawi Bergambar

Anda dialu-alukan untuk download gambar setiap ayat dalam Surah Al-Baqarah rumi dan jawi berserta terjemahan yang dikongsikan dalam bentuk PDF dan Mp3 tanpa meminta kebenaran.

Surah Al Baqarah Ayat 1-5

surah al baqarah ayat 1-5 rumi dan terjemahan

1. ALIF LAAM MIIM.

2. Zaalikal - kitaabu laa rayba fiih. Hudal - lil - Muttaqiin.

3. 'Allaziina - yu'minunna bil - Ghaybi wa yuqiimunas - Salaata wa, mimmaa razaqnaahum yunfiquun.

4. Wallaziina yu'- minuna bimaaa 'unzila' ilayka wa maaa 'unzila min - qablik, wa bil -'Aakhirati hum yuuqin - uun.

5. 'Ulaaa - 'ika 'alaa Hudam - mir - Rab - bihim wa 'ulaaa - 'ika humul Muf - lihuun.

Surah Al-Baqarah Ayat 6 -16

download al baqarah

6. 'Innal - laziina kafaruu sawaaa -'un 'alay - him 'a - ' anzartahum 'am lam tunzir hum laa yu' -minuun.

7. Khatamallaahu 'alaa quluubihim wa 'alaa sam - 'ihim, wa 'alaa 'absaarihim ghishaawah; wa lahum 'azaabum 'aziim.

8. Wa min - naasi manyya - quulu 'aamannaa billaahi - wa bil - Yaw - mil - 'Aa - khiri wa maa hum - bi - mu' miniin.

9. Yukhaadi - 'uunallaaha wallaziina 'aamanuu: wa maa yakhda' uuna 'illaaa anfusahum wa maa yash - 'uruun.

10. Fii quluubihim - maradun fazaada humullaahu maradaa. Wa lahum 'azaabun ' aliimum - bimaa kaanuu yakzibuun.

11. Wa 'izaa qiila lahum laa tufsiduu fil - 'ardi' qaaluuu 'in - namaa nahnu mus - lihuun.

12. 'Alaaa 'innahum humul - muf - siduuna wa laakil - laa yash - 'uruun.

13. Wa 'izza qilla lahum 'aaminuu kamaaa 'aamana - naasu qaaluu 'a - nu'- minu kamaaa 'aa- manas' sufahaaa' Alaaa innahum humus' sufahaaa' - ' u wa laakil - laa ya' - lamuun.

14. Wa ' izaa laqul - laziina 'aamanuu qaaluuu 'aamannaa wa 'izaa khalaw 'ilan shayatiini - him qaaluuu 'innaa ma - 'akum 'innamaa nahnu mustahzi - 'uun.

15. 'Allahu yas - tahzi - ' bihim wa yamuddu - hum fii tughyaanihim ya' - mahuun

16. 'Ulaaa - ' ikallazii - nashtara - wud - dalaalata bilhudaa: famaa rabihat - tijaara - tuhum wa maa kaanuu muhtadinn.

Surah Al-Baqarah Ayat 17 - 24

albaqarah tafsir

17. Masaluhum kamasa - lillazis - tawqada naaraa; falammaaa 'adaaa 'at maa hawlahuu zahabal -laahu bi - nuurihim wa tarakahum fil zulumaatil - laa yubsiruun.

18. Summum - bukmum 'umyun fahum laa yarji - 'uun.

19. 'Aw kasayyi - bim - minas - samaaa 'i fiihi zulmaatunw wa ra' - dunw wa barq:Yaj - 'aluuna saabi - 'ahum fiii 'aa - zaani - him minassawaa - iqi - hazaral - mawt. Wallahu muhitum - bil kaafiriin.

20. Yakaadul - barqu yakhtafu 'absaarahum: kullamaaa 'adaaa - 'a lahum - mashaw fiihi wa 'izaaa azlama 'alayhim qaamuu. Wa law shaaa' - 'al - laahu la - zahaba bisam - ' ihim: wa 'absaarihim: 'innallaaha 'alaa kulli shay - 'in - Qadiir.

21. Yaaa - 'ayyu han - naasu' bu - duu Rabba - kumullazii khalaqa kum wallaziina min - qablikum la- 'allakum tataquun.

22. 'Allaziija - 'ala lakumul - 'arza firaa - shanw - wasmaaa 'a binaa an: wa 'anzala minas- samaaa - 'i maa - anfa - 'akh - raja bihii minas - samaraati rizqal - lakum : falaa taj - aluu lil -laahi 'andaadanw - wa 'antum ta' - lamuun.

23. Wa 'in - kuntum fii ray - bim - mimmaa nazzal - naa 'alaa 'Abdinaa fa'-tuu bi-Suuratimmim mis-lih; wad-'uu shuhadaaa-'akum-min - duunillahi 'in - kuntum saadi-qiin.

24. Fa 'illam - taf -'aluu wa lan - taf - 'aluu fattaqun - Naaral-latii waquudu - han - naasu wal -hijaaratu 'u -'iddat lil - Kaafiriin.

Surah Al-Baqarah Ayat 25 - 29

maksud surah al baqarah

25. Wa bashshir - rillaziina 'aa - manuu wa 'amilus - Saali - haati 'anna lahum jan - naatin - tajrii min - tahtihal - anhaar Kulla - maa ruziquu minhaa min - samaratir - rizqan qaaluu hazallazii ruziqunaa min - qablu wa 'utuu - bihii mutashaabihaa. Wa lahum fiihaaa 'azwaajum - mu - tah - harah; wa hum fihaaa khaaliduun.

26. 'Innallaaha laa yastahyiii 'any yadriba masalam - maa ba - 'uudatan - famaa fawqahaa. Fa -'ammallaziina 'aamanuu faya' - lamuuna 'annahul - Haqqu mir - Rabbihim; wa 'ammal - laziina kafaruu fayaquuluuna maa zaaa 'araa - dallaahu bihaa - za masalaa. Yudillu bihii kasiiranw-wa yahdii bihii kasiiraa: wa maa yu-zillu bihiii 'illal - Faasi - qiin;

27. 'Allaziina yanqu - duuna 'Ah - dallahi mim - ba' - di mii - saaqihii, wa yaqta -'uuna maaa 'amarallaahu bihiii 'any - yuu - sala wa yufsiduuna fil - 'ard: 'ulaa - 'ika humul khaa - siruun.

28. Kayfa takfaruuna billaahi wa kuntum 'am - waatan fa - 'ah - yaakum; summa yumiitukum summa yuhyiikum summa 'ilayhi turja -'uun.

29. Huwal - lazii khalaqa lakum - maa fil - ardi jamii - 'aa summas - tawaaa 'ilas - Samaaa -'i fa- sawwaa hunna sab - 'a samaa - waat; wa Huwa bi kulli shay - 'in 'aliim.

Anda boleh download Surah Al-Baqarah dalam rumi secara keseluruhan ayat penuh dari awal hingga akhir dengan menekan link yang disediakan di bawah ini :


Surah Al-Baqarah Ayat 30 - 37

surah al baqarah full

Surah Al-Baqarah Ayat 38 - 48

pengertian

Surah Al-Baqarah Ayat 49 - 57

terjemahan dalam rumi

Surah Al-Baqarah Ayat 58 - 61

ayat 58-61

Surah Al-Baqarah Ayat 62 - 69

Ayat 62-69

Surah Al-Baqarah Ayat 70 - 76

Ayat 70-76

Surah Al-Baqarah Ayat 77 - 83

77 - 83

Surah Al-Baqarah Ayat 84 - 88

84-88

Surah Al-Baqarah Ayat 89 - 93

al baqarah pdf download

Surah Al-Baqarah Ayat 94 - 101

mp3 al baqarah

Surah Al-Baqarah Ayat 102 - 105

audio surah al baqarah

Surah Al-Baqarah Ayat 106 - 112

106-112

Surah Al-Baqarah Ayat 113 - 119

113-119

Surah Al-Baqarah Ayat 120 - 126

al baqarah dalam bahasa melayu

Surah Al-Baqarah Ayat 127 - 134

al baqarah full surah

Surah Al-Baqarah Ayat 135 - 141

surah al baqarah online

Surah Al-Baqarah Ayat 142 - 145

youtube

Surah Al Baqarah Ayat 146 - 153

Surah Al Baqarah Ayat 146-153

surah al baqarah full mp3

Surah Al Baqarah Ayat 154 - 163

Al baqarah 154-163

surah al baqarah full audio mp3 free download

juz baqarah

Surah Al Baqarah Ayat 164 - 169

albaqarah

Surah Al-Baqarah Ayat 170 - 176

Surah

Surah Al-Baqarah Ayat 177 - 181

al baqarah pdf file free

Surah Al-Baqarah Ayat 182 - 186

Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah Ayat 187 - 190

surah 02 - al baqarah mishary rashid alafasy

Surah Al-Baqarah Ayat 191 - 196

terjemahannya bahasa malaysia

Surah Al-Baqarah Ayat 197 - 202

197-202

Surah Al-Baqarah Ayat 203 - 210

online al quran

Surah Al-Baqarah Ayat 211 - 215

surah atas talian

Surah Al-Baqarah Ayat 216 - 219

surah al baqarah 285-286 mp3

Surah Al-Baqarah Ayat 220 - 224

pdf

Surah Al-Baqarah Ayat 225 - 230

al baqarah 286 tafsir

Surah Al-Baqarah Ayat 231 -233

surah al baqarah ayat 284-286

Surah Al-Baqarah Ayat 234 - 237

video surah al baqarah

Surah Al-Baqarah Ayat 238 - 245

bacaan surah

Surah Al-Baqarah Ayat 246 - 248

mengaji

Surah Al-Baqarah Ayat 249 - 252

jawi

Surah Al-Baqarah Ayat 253 - 256

maksud terjemahan

Surah Al-Baqarah Ayat 257 - 259

makna

Surah Al-Baqarah Ayat 260 - 264

diterjemahkan dalam rumi

Surah Al-Baqarah Ayat 265 - 269

pengertian surah

Surah Al-Baqarah Ayat 270 - 274

rumi dan arab

Surah Al-Baqarah Ayat 275 - 281

ayat suci al quran

Surah Al-Baqarah Ayat 282

surah al baqarah ayat 1-5 dan terjemahan

Surah Al-Baqarah Ayat 283 - 286

Alif lam mim surah

Baca Juga : Surah Ali Imran

Surah Al-Baqarah Mp3 Audio & PDF

Jika anda perlukan Surah Al-Baqarah full dalam bentuk audio Mp3 atau file PDF secara keseluruhan, anda boleh download dan simpan untuk dijadikan rujukan dengan menekan butang download yang dikongsikan di bawah.


Semoga perkongsian Surah Al-Baqarah rumi dan jawi ini dapat dimanfaatkan oleh semua dan sebaiknya amalkanlah setiap surah dan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan seharian. Insya Allah, hidup kita lebih tenang, bahagia dan gembira dengan penuh keberkatan. - ilmualam.com